لیست مربوط به شرایط اضطراریتصمیمم را گرفته ام به مرکز حمایت از زنان میروم
مرحله اول

ابتدا با مرکز حمایت از زنان شهر

(Neumünster، (Frauenhaus Neumünster

) با شماره تلفن 46733-04321 تماس برقرار نمایید. اعضای این مرکز اطلاعات لازم را در مورد فضای سکونت موجود در اختیار شما قرار می دهند. در صورتی که این مرکز قادر به اسکان شما باشد کلیه اطلاعات لازم در اختیار شما قرار می گیرد.

:مرحله دوم: کلیه وسایل مورد نیازتان را در چمدان قرار دهید. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

         کارت شناسایی یا پاسپورت
شناسنامه
مدارک مربوط به ازدواج
صورت حساب بانکی
کارت بانکی
پول نقد در صورت وجود
گواهی کار یا حقوق بازنشستگی
کارت بیمه خدمات درمانی
داروهای ضروری
مدارک مربوط به پرداخت مالیات حقوق
کارت وضعیت اقامت یا اجازه کار
اجاره نامه محل سکونت
کلید ها
و یا هر وسیله دیگری که فکر می کنید مورد نیاز است را همراه خود داشته باشید

مرحله سوم: در صورت لزوم وسایل مورد نیاز فرزند یا فرزندانتان را نیز در چمدان قرار دهید،  از جمله  این وسایل می توان به موارد زیر اشاره کرد

شناسنامه 
کارت شناسایی یا پاسپورت
مدارک مربوط به ازدواج
صورت حساب بانکی
کارت بانکی
پول نقد در صورت وجود
گواهی کار یا حقوق بازنشستگی
کارت بیمه خدمات درمانی
داروهای ضروری
مدارک مربوط به پرداخت مالیات حقوق
کارت وضعیت اقامت یا اجازه کار 
اجاره نامه محل سکونت
کلید ها
و یا هر وسیله دیگری که فکر می کنید مورد نیاز است را همراه خود داشته باشید

مرحله چهارم:

چمدانهای خود را بردارید، خانه را ترک نمایید. شما در مرکز حمایت از زنان  جهت یک زندگی دلخواه، کمکهای مورد نیاز را دریافت خواهید کرد.