قوانین خانه )به زبان دری DARI)

اینجا در خانه ی نسوان ما همگی خواستار آنیم که به نحوی امن و مسالمتآمیز با هم زندگی کنیم. بدین منظور قوانینی را در نظر
گرفته ایم:
امنیت
قانون 1 :شما اجازه ی دادن آدرس خانه نسوان را به هیچ کس ندارید! حتی دوستان یا فامیل خود.
ِن مهمان/مراجعه کننده ندارید. هیچ کس
ِی داشت
ما خواهان حفاظت از شما و سایر نسوان و اطفال هستیم. به همین دلیل شما اجازه
اجازه ندارد تا به دنبال شما بیاید یا شما را به خانه نسوان برساند.
قانون 2 :آقایان اجازه ی ورود به خانه نسوان را ندارند. منسوبین میتوانند استثنائاتی را قائل شوند، مانند: پیشهوران، پزشکان یا
پ ولیس.
قانون 3 :شما اجازه ی تعریف مباحث انجام گشته در خانه را برای سایرین ندارید. به همین دلیل نیز فقط زمانی اجازه ی برقراری
تماس ت ی لفونی را دارید که در اتاق /سالن تنها باشید. این مسئله به منظور حفاظت از تمامی افرادیست که در خانه نسوان ساکن
هستند.
قانون 4 :از سایر نسوان و اطفال هیچ گونه عکسی نگرفته و ویدیویی ضبط ننمایید.
قانون 5 :شما اجازه ی نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر ندارید. داشتن الکل یا مواد مخدر در اتاقتان نیز ممنوع میباشد.
قانون 6 :در باغچه مجاز به کشیدن سگرت هستید، ولی در خانه خیر.
قانون 7ِ :کلی درب کالن باید همیشه در خانه نسوان بماند.
زندگی مشترک
قانون 8 :با تمامی نسوان و اطفال در این خانه به صورت یکسان رفتار می گردد و این مسئله که از کجا آمده اند و چه ظاهری
دارند، اهمیتی نخواهد داشت. برای ما هیچ گونه تبعیض و نژادپرستی قابل قبول نمی باشد.
قانون 9 :تمامی نسوان به صورت نوبتی آشپزی می نمایند. همه در پاکیزه نگه داشتن خانه کمک می کنند.
قانون 10 :یک ت ی لفون اضطراری وجود دارد تا منسوبین بتوانند با یک فرد در خانه نسوان همیشه تماس بگیرند. اگر این مسئله
ِن تی لفو ِن اضطراری به بیرون را کت خود
ِی بُر َد
وظیفه ی شماست، باید ت ی لفون همیشه نزد شما باشد. همچنین در شب. شما اجازه
ِی ندارید. اگر باید به بیرون بروید، باید با
نسا دیگری صحبت کنید. شما فقط زمانی مجاز به رفتن هستید که نسای دیگری ت ی لفون
اضطراری را بگیرد.
ِی قانون 11 :ما 1 بار درهفته همدیگر را کت تمامی نسوان به منظور جلسه خانه
درسن مینماییم. همه باید حضور یابند.
قانون 12 :هر نسا 1 بار در ماه برای خرید مشترک، پ یسه خانه داری تادیه مینماید. شما نیازی به تادیه اجاره ندارید.
قانون 13 :شما باید خودتان مواظب تمامی وسایلتان باشید. خانه نسوان قادر به انجام هیچ گونه جایگزینی نمیباشد. یک سیف وجود
دارد. شما می توانید وسایل مهم خود را در آنجا نگه دارید.
قانون 14 :شما باید وثیقه ای به مبلغ 10 یورو در صورت تمایل به داشتن یک ِکلی اتاق تادیه نمایید. زمانی که ِکلی را پس می دهید،
پ یسه به شما بازگردانده خواهد شد. برای پاکیزگی در اتاقتان، شما مبلغ 5 یورو به صورت وثیقه تادیه مینمایید. در صورتی که
زمان کوچ کشی اتاق پاکیزه باشد، پ یسه به شما بازگردانده می شود.
قانون 15 :بازی با موبایل یا سیل ویدیو فقط در اتاق مجاز می باشد.
قانون 16 :اگر از خانه نسوان کوچکشی نموده ولی تمامی وسایلتان را کت خود نبرید، 2 هفته زمان دارید تا به دنبال آنها بیایید.
ِی دگری از مذاکره، از وسایل شما زمان بیشتری پس از آن ما وسایل را در زباله دانی می ریزیم. البته ما می توانیم
ط ِی گون ه
نگهداری کنیم.

اگر قوانین را رعایت نکنید

باید خانه نسوان را ترک نمایید!

قوانین برای والده ها و اطفال
قانون 1 :اطفال، بسیار شاهد آنچه در خانه اتفاق افتاده است، بوده اند. لطفاً در مورد آنچه برایتان اتفاق افتاده با سایر نسوان در
حضور اطفال صحبت نکنید.
ِر قانون 2 :اجازه ی لت کردن، حبس کردن و فریاد کشیدن بر سر اطفال احترام هستند.
وجود ندارد. آنها سزاوا
قانون 3 :اطفال اجازه ی تنها ماندن در خانه را ندارند. در صورتی که قرار درسن داشته و قادر به بُردن آنها کت خود نمی باشید،
باید یکی از سایر باشندگان از آنها مراقبت نماید. اگر این مسئله ُمَی َّسر نشود، باید طفل/اطفال خود را کت خود برده یا قرار درسن
را به زمان دیگری موکول نمایید.
قانون 4 :جوانان از 14 سال به باال اجازه دارند تا به تنهایی در خانه نسوان بمانند.
قانون 5 :اطفال مجاز به باز نمودن درب خانه نمیباشند. این اقدام بسیار خطرناک است. ما نمیدانیم چه کسی پشت درب ایستاده
است.
قانون 6 :اطفال اجازه رفتن سر یخچال را ندارند. در غیر این صورت در مواد ارتزاقی که برای آشپزی الزم هستند، کمبود ایجاد
میگردد.
قانون 7 :اطفال مجاز هستند تا با والدههایشان در اتاق طفل و باغچه بازی کنند. سپس والده ها باید با اطفال شان مرتب نموده و پاکیزه
نمایند.
قانون 8 :زمانی که اطفالتان در باغچه بازی می کنند، لطفاً نزد آنها یا در طبقه همکف باشید. در این صورت اگر اطفال شما به شما
نیاز داشته باشند، نزدیک آنها هستید.
قانون 9 :تا زمانی که دفتر باز است، تلویزیون خاموش باقی می ماند!
در خانه نسوان خودمختار، نسوان و اطفال در صورتی که تجارب خشونت فیزیکی، روانی و/یا جنسی داشته یا مورد تهدید به آنها
هستند، به حفاظت، مشاوره و پشتیبانی دست می یابند.
خشونت دارای چهره های گوناگونی میباشد:
یب، ازدواج اجباری، ِج ّدی گِر لت خوردن، تهدید، فریاد، حبس، آزار جنسی و تجاوز، آزار تعق فته َن ُش َدن، مورد نظارت و کنترل َ
قرار گرفتن، ُمثِله کردن جنسی نسوان (FGM – Mutilation Genital Female (و بسیاری موارد دیگر.
هر نسا و فرزندانش که توسط شوهر، شریک زندگی )قبلی(، فامیل، همسایه یا سایر افراد، دچار خشونت یا مورد تهدید به آن
گردند، میتوانند در خانه نسوان پناه گیرند.
هر نسا، مستقل از موارد ذیل، می تواند به خانه نسوان بیاید:
صحت •
عنوان اقامت •
شرایط مالی •
نسوان زندگی روزمره خود را به شخصه سازماندهی نموده و تا زمانی که برای آنها الزم باشد در خانه نسوان باقی می مان ند.
همکاران موظف بر حفظ اسرار میباشند.


مشاوره و سکونت در خانه نسوان به صورت ناشناس و بالعوض میباشد.
شما می توانید به صورت شبانه روزی تحت شماره تی لف ون 46733 -04321 با ما ارتباط برقرار کنید.