کوردی (Sorani)

ۆتۆنۆمدا،ئ ژنان و ڵەکانیانمندا ەتوانند پاراستن، ۆژگاریئام و یوانیپشت ۆزنەوەبد ەگەرئ یتووش ) مالى ژنان ( ەل ەناگەیپ یژنان
. یژیتوندوت ەستەیی،ج ەروونید/ یانو ێکسیس بوون یان ەڕەشەیانه ێکرابێتل
: یژیتوندوت ەندینچ ڕووخساری ەیەه
ێدان،ل ەڕەشە،ه هاوارکردن، یندانیکردن،ز یئازاردان ێکسیس و ەستدرێژیکردن،د ەقۆکێشان،چ ەرگیریهاوس ەزۆر،ب
و و ۆرز یشت. تر FGM) ( ێخستن،پشتگو ێریکردنچاود و ۆنترۆڵکردن،ک ەتەنەکردنیخ ێینەم
ێزانەکەیان،خ ،) ەره ێکژن و ڵەکانیمندا ەک یتووش یژیتوندوت ەبند یان ەالیەنل ەرەکەیەوە،هاوسهاوب ( ەشەکەی ێشووپ
. ێکەیاندراوس یان ەسانیک یکەوەد ەڕەشەیانه ێدەکرێتل ەتوانند ەناپ ۆب ەناگەیپ ژنان ۆزنەوەبد
… ەره ێکژن ەتوانێتد ێتەب ەناگەیپ ژنان، ەبێب ێدانەگو
ەندروستیت •
ۆڵەتیم ەوەمان)ایقامە ( •
وزعي) مادي ( ۆخیبارود ییدارا •
. ژنان ۆیانخ یانیژ ڕۆژانەیان ڕێکدەخەن و تا ەوئ ەیکات ەک ۆیانب ێویستپ ێتب ەل ەناگەیپ ژنان ەمێننەوەد
. نابیت قسە) بیكن ( ەرمانبەرانف ەندنپاب ەب یپاراستن ێنینه


. ێژکاریراو و یانژ ەل ڵدەدانیدا ژنان ێناوب و ێب ەرامبەرەببى () باره
. 46733 – 04321 ەتوانند ەوش و ڕۆژ ەیوەندیمانپ ێوەپ ەنبک ەب ەژمار ەلەفۆنیت

لیستی فریاگوزاری

بگەنە پەناگەی ژنانی. نیومونستەر لەوێدا بۆت دەردەکەوێت کە ئایا 46733 – 04321 دەتوانن شەو و ڕۆژ بە پەیوەندیکردن بە ژمارە تەلەفۆنی
هێشتا شوێنێک بەردەستە یان. نا ئەگەر وایە، هەموو زانیاری زیاتر لە ستافەکە. وەردەگریت
) اشیاء بەڵگەنامە لەگەڵ خۆت: بهێنە ( ئەگەر دەتوانی ئەم بابەتە
جل •
بەرهەمی پاکوخاوێنی •
ناسنامەیپاسپۆرت/ منداڵ / ) جنسیة ( ناسنامە •
بڕوانامەی لەدایکبوون •
) عقد زواج ( گرێبەستی هاوسەرگیری •
كونتي) بانق ( بەیاننامەی ئەکاونت •
کارتی ئەکاونت •
ژمارەی ناسینەوەی باج)زریبة ( •
پارەی کاشئەگەر ( بەردەست) بێت •
کارتی بیمەی تەندروستی •
دەرمانی گرنگ •
گرێبەستی کرێ •
کلیلی شوقە •
ژمارەی یارمەتی منداڵ •
نامیلکەی پشکنینی زەردده () فتر •
ده فتري منداڵبوون •
کارتی کوتان •
ڕاپۆرتی/ پێداویستی قوتابخانە •
فەرمانیدانپێدانان/ سەرپەرشتیکردن بە باوکایەتی
یاری دڵخواز مندال •
بەو پێیەی ڕەنگە دواتر بۆت قورس بێت بەڵگەنامە ونبووەکان بەدەست بهێنیت، تکایە زۆرترین شت لەگەڵ خۆتدا. ببە

لە حاڵەتی لەناکاودا هەمیشە سەرەتا خۆت و منداڵەکانت بگەیەننە! سەالمەتی