قوانین خانه )به زبان فارسی FARSI)

اینجا در خانه ی بانوان ما همگی خواستار آنیم که به نحوی امن و مسالمتآمیز با هم زندگی کنیم. بدین منظور قوانینی را در نظر
:گرفته ایم
امنیت
.قانون 1 :شما اجازه ی دادن آدرس خانه بانوان را به هیچ کس ندارید! حتی دوستان یا خانواده ی خود
ِن مهمان/مراجعه کننده ندارید. هیچ کس
ِی داشت
ما خواهان حفاظت از شما و سایر بانوان و کودکان هستیم. به همین دلیل شما اجازه
اجازه ندارد تا به دنبال شما بیاید یا شما را به خان ه بانوان برساند.
قانون 2 :آقایان اجازه ی ورود به خانه بانوان را ندارند. همکاران میتوانند استثنائاتی را قائل شوند، مانند: پیشه وران، پزشکان یا
پلیس.
قانون 3 :شما اجازه ی تعریف مباحث انجام گشته در خانه را برای سایرین ندارید. به همین دلیل نیز فقط زمانی اجازه ی برقراری
تماس تلفنی را دارید که در اتاق/ سالن تنها باشید. این مسئله به منظور حفاظت از تمامی افرادیست که در خانه بانوان ساکن هستند.
قانون 4 :از سایر بانوان و کودکان هیچ گونه عکسی نگرفته و ویدیویی ضبط ننمایید.
قانون 5 :شما اجازه ی نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر ندارید. داشتن الکل یا مواد مخدر در اتاقتان نیز ممنوع میباشد.
قانون 6 :در باغچه مجاز به کشیدن سیگار هستید، ولی در خانه خیر.
قانون 7 :کلید درب بزرگ باید همیشه در خانه بانوان بماند.
زندگی مشترک
قانون 8 :با تمامی بانوان و کودکان در این خانه به صورت یکسان رفتار می گردد و این مسئله که از کجا آمده اند و چه ظاهری
دارند، اهمیتی نخواهد داشت. برای ما هیچ گونه تبعیض و نژادپرستی قابل قبو ل نمی باشد.
قانون 9 :تمامی بانوان به صورت نوبتی آشپزی می نمایند. همه در پاکیزه نگه داشتن خانه کمک می کنند.
قانون 10 :یک تلفن اضطراری وجود دارد تا همکاران بتوانند با یک فرد در خانه بانوان همیشه تماس بگیرند. اگر این مسئله
ِن اضطراری به بیرون را همراه خود
ِن تلف
ِی بُر َد
وظیفه ی شماست، باید تلفن همیشه نزد شما باشد. همچنین در شب. شما اجازه
ندارید. اگر باید به بیرون بروید، باید با بانوی دیگری صحبت کنید. شما فقط زمانی مجاز به رفتن هستید که بانوی دیگری تلفن
اضطراری را بگیرد.
ِی قانون 11 :ما 1 بار درهفته همدیگر را همراه تمامی بانوان به منظور جلسه خانه مالقات می
کنیم. همه باید حضور یابند.
قانون 12 :هر بانو 1 بار در ماه برای خرید مشترک، پول خانه داری پرداخت می نماید. شما نیازی به پرداخت اجاره ندارید.
قانون 13 :شما باید خودتان مواظب تمامی وسایلتان باشید. خانه بانوان قادر به انجام هیچ گونه جایگزینی نمیباشد. یک گاوصندوق
وجود دارد. شما می توانید وسایل مهم خود را در آنجا نگه دارید.
قانون 14 :شما باید وثیقه ای به مبلغ 10 یورو در صورت تمایل به داشتن یک کلید اتاق پرداخت نمایید. زمانی که کلید را پس
میدهید، پول به شما بازگردانده خواهد شد. برای پاکیزگی در اتاقتان، شما مبلغ 5 یورو به صورت وثیقه پرداخت می نمایید. در
صورتی که زمان تخلیه اتاق پاکیزه باشد، پول به شما بازگردانده می شود.
قانون 15 :بازی با موبایل یا تماشای ویدیو فقط در اتاق مجاز می باشد.
قانون 16 :اگر از خانه بانوان تخلیه نموده ولی تمامی وسایل خود را همراه نبرید، 2 هفته زمان دارید تا به دنبال آنها بیایید. پس
ِی دگری از مذاکره، از وسایل شما زمان بیشتری نگهداری از آن ما وسایل را در زباله دانی میریزیم. البته ما می توانیم
ط ِی گونه
کنیم.

اگر قوانین را رعایت نکنید
باید خانه بانوان را ترک نمایید!

قوانین برای مادران و فرزندان
قانون 1 :کودکان، بسیار شاهد آنچه در خانه اتفاق افتاده است، بوده اند. لطفاً در مورد آنچه برایتان اتفاق افتاده با سایر بانوان در
حضور کودکان صحبت نکنید.
ِر قانون 2 :اجازه احترام هستند.
ی کتک زدن، حبس کردن و فریاد کشیدن بر سر کودکان وجود ندارد. آنها سزاوا
قانون 3 :کودکان اجازه ی تنها ماندن در خانه را ندارند. در صورتی که وقتی از قبل تعیین گشته دارید و قادر به بُردن آنها همراه
خود نمی باشی د، باید یکی از سایر ساکنین از آنها مراقبت نماید. اگر این مسئله ُمَی َّسر نشود، باید کودک/کودکان خود را همراهتان
برده یا وقت را به زمان دیگری موکول نمایید.
قانون 4 :جوانان از 14 سال به باال اجازه دارند تا به تنهایی در خانه بانوان بمانند.
قانون 5 :کودکان مجاز به باز نمودن درب خانه نمیباشند. این اقدام بسیار خطرناک است. ما نمیدانیم چه کسی پشت درب ایستاده
است.
قانون 6 :کودکان اجازه رفتن سر یخچال را ندارند. در غیر این صورت در مواد غذایی که برای آشپزی الزم هستند، کمبود ایجاد
میگردد.
قانون 7 :کودکان مجاز هستند تا با مادرانشان در اتاق کودک و باغچه بازی کنند. سپس مادران باید با کودکانشان مرتب نموده و
پاکیزه نمایند.
قانون 8 :زمانی که کودکانتان در باغچه بازی می کنند، لطفاً نزد آنها یا در طبقه همکف باشید. در این صورت اگر کودکان شما به
شما ن یاز داشته باشند، نزدیک آنها هستید.
قانون 9 :تا زمانی که دفتر باز است، تلویزیون خاموش باقی می ماند!
در خانه بانوان خودمختار، بانوان و کودکان در صورتی که تجارب خشونت فیزیکی، روانی و/یا جنسی داشته یا مورد تهدید به
آنها هست ند، به حفاظت، مشاوره و پشتیبانی دست می ی ابند.
خشونت دارای چهره های گوناگونی میباشد:
ی گِرفته نَ ُش َدن، مورد نظارت و کنترل قرار د ِج ُکتَک، تهدید، فریاد، حبس، آزار جنسی و تجاوز، آزار تعقیب، ازدواج اجباری،
گرفتن، ُمثِله کردن جنسی بانوان (FGM – Mutilation Genital Female (و بسیار ی موارد دیگر.
هر بانو و فرزندانش که توسط شوهر، شریک زندگی )قبلی(، خانواده، همسایه یا سایر افراد، دچار خشونت یا مورد تهدید به آن
گردن د، میتوانند در خانه بانوان پناه گیرند.
هر بانو، مستقل از موارد ذیل، می تواند به خانه بانوان بیاید:
• سالمت
• عنوان اقامت
• شرایط مالی
بانوان زندگی روزمره خود را به شخصه سازماندهی نموده و تا زمانی که برای آنها الزم باشد در خانه بانوان باقی می مانند.
همکاران موظف بر حفظ اسرار میباشند.

مشاوره و سکونت در خانه بانوان به صورت ناشناس و رایگان م ی باشد.
شما می توانید به صورت شبانه روزی تحت شماره تلفن 46733-04321 با ما ارتباط برقرار کنید.